اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون پایان ترم (نیمسال اول 88)

86302629

تاریخ تشیع (2)

86402512

تاریخ تشیع (2)

86402511

تاریخ تشیع (2)

86402007

تاریخ تشیع (2)

86302702

تاریخ تشیع (2)

88060348

تاریخ حدیث شیعه (1)

88060348

تاریخ عصر بعثت

8721202518

تاریخ عصر بعثت

8721202019

تاریخ عصر بعثت

8721202519

تاریخ عصر بعثت

8721202020

تاریخ عصر بعثت

86302511

تجوید و آواشناسی

88060348

تجوید و آواشناسی

86302597

تجوید و آواشناسی

8721202019

تجوید و آواشناسی

86302702

تجوید و آواشناسی

86302703

تربیت بدنی (2)

86302600

ترجمه عربی به فارسی

86302632

ترجمه عربی به فارسی

86302702

ترجمه عربی به فارسی

86302511

تفسیرقرآن (2)

8721202518

تفسیرقرآن (2)

/ 0 نظر / 13 بازدید